XXI Bieg Sobiborski


Regulamin biegu głównego …

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – BIEG GŁÓWNY …

Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu głównym …


Regulamin biegów szkolnych …

Aneks nr 1 do regulaminu …

Aneks nr 2 do regulaminu …

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY BIEGI SZKOLNE …